استرس و روشهای تشخیص و کنترل استرس

استرس و روشهای تشخیص و کنترل استرس

استرس و روشهای تشخیص و کنترل استرس مدیریت استرس عامل اصلی موفقیت کنترل و مدیریت استرس در موقعیت های مختلف استرس چیست؟ و تعریف علمی آن همۀ ما انسان ها در مراحلی از زندگی مان با استرس و اضطراب رو به رو شده ایم. کلمۀ استرس که نخستین بار هانس لی بیان شده است،  نوعی فشار...